Tarieven

Het tarief wordt altijd vooraf in overleg met u vastgesteld. Neem gerust contact op als u een offerte wilt aanvragen of de tarieven wil opvragen.

Algemene Voorwaarden

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanbieding: iedere vorm van aanbod gedaan door of namens de Leverancier waaronder begrepen maar niet beperkt tot offertes, prijsopgaven, voorstellen voor teksten of onderwerpen;
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
Klant: de wederpartij van de Leverancier;
Leverancier: lid van de Auteursbond;
Overeenkomst: Het verrichten van vertaal- of ondertitelwerkzaamheden;
Werk: het door de Leverancier vervaardigde werk.

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten. Eventuele algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht, onredelijk bezwarend, nietig dan wel anderszins niet verbindend is, dan blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl partijen een nieuwe, wel geldige bepaling vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de oorspronkelijke bepaling overeenkomt.

1.4 Elke Aanbieding geldt als een vrijblijvend aanbod. Een Overeenkomst komt pas tot stand nadat de Aanbieding door de Klant uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard zonder wijziging of toevoeging, of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging door de Leverancier van een door de Klant verstrekte opdracht, dan wel indien de Leverancier op verzoek van de Klant een begin heeft gemaakt met het uitvoeren van werkzaamheden al dan niet overeenkomstig de Aanbieding.

1.5 Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien de Leverancier vóór de opgaaf de volledige tekst of het beeldmateriaal nog niet heeft kunnen inzien.

1.6 De Klant moet alle gegevens en bescheiden die wij nodig hebben voor het uitvoeren van de Overeenkomst tijdig en in de door de Leverancier opgegeven vorm en gewenste wijze ter beschikking stellen. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en bescheiden.


Artikel 2. Wijziging en annulering

2.1 Wijziging van de Overeenkomst door Klant is alleen geldig indien de wijziging schriftelijk door de Leverancier is bevestigd.

2.2 Indien de Klant na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen aanbrengt in de opdracht, is de Leverancier gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is Klant betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd.

2.3 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat, naar het uitsluitend oordeel van de Leverancier, het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen en heeft de Leverancier recht op een aanvullende vergoeding.

2.4 Annulering van een Overeenkomst door de Klant kan alleen schriftelijk plaatsvinden. Indien een opdracht door de Klant wordt ingetrokken, is deze betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. De Leverancier stelt het reeds vervaardigde werk desgewenst ter beschikking van de Klant. Voor de kwaliteit van het geleverde wordt in dat geval niet ingestaan.

2.5 Indien de Klant de Overeenkomst annuleert binnen 24 uur nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen en de Leverancier nog geen aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden, dan is de Klant niet gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen. In alle andere gevallen heeft de Leverancier recht op de volledige vergoeding.

2.6 Een Overeenkomst waarvoor de Leverancier onverwijld werkzaamheden moet verrichten, kan niet door de Klant worden geannuleerd.

Artikel 3. Duur Overeenkomst en aflevertermijnen

3.1 De Overeenkomst eindigt van rechtswege nadat het Werk is afgeleverd. De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending per gewone post, koerier en/of het Internet e.d. Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

3.2 In het geval van storing van bepaalde elektronische diensten is de Leverancier niet verantwoordelijk te houden en kan de Klant in dat geval niet gehouden worden tot enige schadevergoeding.

3.3 Indien partijen voor de levering van het Werk een termijn overeenkomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

Artikel 4 Honorarium

4.1 Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een bij de Leverancier geldend programmaminuten-, woord- of uurtarief, of ondertitel- of regelprijs (1 regel = 60 karakters inclusief spaties), tenzij anders overeengekomen.

4.2 De prijs die de Leverancier voor de te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

4.3 De Leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer door Klant extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden worden aangeleverd die de Leverancier tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan de Leverancier bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.

Artikel 5. Auteursrecht en gebruiksrecht

5.1 Het auteursrecht en alle andere (intellectuele) eigendomsrechten op het Werk berusten uitsluitend bij de Leverancier, ongeacht de correctie van het Werk op instructie van de Klant.

5.2 Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken verwerft de Klant het exclusieve exploitatierecht op het Werk dat beperkt is tot de titel waarvoor het Werk is gemaakt. Het genoemde exploitatierecht is beperkt tot het Nederlandse grondgebied.

5.3 De Klant is verplicht bij openbaarmaking of verveelvoudiging van het Werk de naam van de Leverancier duidelijk te vermelden.

5.4 Voor iedere inbreuk op de aan de Leverancier toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 van de Auteurswet 1912, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Klant een schadevergoeding verschuldigd ter grootte van de hoogste van: A. de overeengekomen of gebruikelijke vergoeding; B. de werkelijk geleden schade.

5.5 De Klant vrijwaart de Leverancier tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6. Facturering en betaling

6.1 Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij de factuur anders vermeldt.

6.2 Facturering kan geschieden vanaf het tot stand komen van de Overeenkomst. Bij omvangrijke opdrachten behoudt de Leverrancier zich het recht voor om een voorschot te vragen of tussentijdse facturen te sturen naar de Klant. Tussentijdse facturen hebben betrekking op een deel van de prestaties dat tussentijds aan de Klant wordt geleverd. De betalingstermijn van het voorschot of tussentijdse facturen wordt schriftelijk afgesproken bij de plaatsing van de opdracht. Laattijdige betaling van een voorschot of tussentijdse factuur kan tot gevolg hebben dat de Leverancier de voorgestelde leveringstermijn of -datum niet kan respecteren.

6.3 Indien de Klant het Werk niet exploiteert, ontslaat dit de Klant niet van enige betalingsverplichting.

6.4 De Klant heeft niet het recht om enige betalingsverplichting op te schorten of te verrekenen.

6.5 De Klant is bij niet tijdige betaling wettelijke handelsrente verschuldigd berekend vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn. 6.6 Klant is bij niet tijdige betaling buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van ten minste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,00.

6.7 Ingeval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van de Leverancier onmiddellijk opeisbaar en heeft de Leverancier het recht de overeenkomst met de Klant onmiddellijk te beëindigen, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan de Klant verschuldigd te zijn.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Leverancier is, behoudens opzet of grove schuld van de Leverancier of diens leidinggevende personeel, nimmer aansprakelijk voor schade geleden door de Klant, diens personeel en/of derden, van welke aard dan ook, voorvloeiend uit of verband houdend met een Overeenkomst.

7.2 Iedere aansprakelijkheid van de Leverancier is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van Leverancier wordt uitbetaald.

7.3 Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de in artikel 7.2 bedoelde verzekering, om wat voor reden dan ook, of indien de Leverancier niet is verzekerd, dan is de aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat in verband met de betreffende opdracht aan Klant in rekening is gebracht en tijdig is voldaan, met een maximum aansprakelijkheid van € 3.000 (drie duizend euro).

7.4 De Klant vrijwaart de Leverancier voor en van alle aanspraken van derden, hoe genaamd ook, verbandhoudende met een tussen de Leverancier en de Klant gesloten overeenkomst c.q. voortvloeiend uit de uitvoering van een dergelijke overeenkomst.

7.5 Alle vorderingsrechten, aanspraken en andere bevoegdheden van de Klant jegens de Leverancier, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad, hetzij op enige andere grond, vervallen zodra een periode van één (1) jaar is verstreken na de dag waarop de Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten, aanspraken en bevoegdheden.

7.6 Indien de Leverancier door omstandigheden die niet voor zijn risico komen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft de Leverancier zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van Internet-providers of andere omstandigheden waarop de Leverancier geen invloed kan uitoefenen.

7.7 Indien de Leverancier ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering moet staken, behoudt het wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte kosten.

Artikel 8 Reclames en geschillen

8.1 De Klant dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk aan de Leverancier kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan de Leverancier te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de Klant niet van zijn betalingsverplichting.

8.2 Indien Klant na verloop van de in lid 8.1 genoemde termijn geen klachten heeft geuit wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames uitsluitend in behandeling genomen indien de Leverancier zulks om hem moverende redenen wenselijk oordeelt. Wijziging door De Leverancier van enig gedeelte van de vertaalde of bewerkte tekst op verzoek van Klant houdt niet in dat de Leverancier erkent dat een ondeugdelijke prestatie is geleverd.

8.3 Indien de klacht gegrond is, is de Leverancier gerechtigd het geleverde binnen redelijke tijd te verbeteren of te vervangen; indien de Leverancier redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan het een reductie op de prijs verlenen. 8.4 Het recht op reclame van de Klant vervalt indien de Klant het gedeelte van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken en al dan niet het geleverde vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

Artikel 9. Vertrouwelijkheid

De Leverancier respecteert de vertrouwelijkheid van de opdracht. Wanneer de Leverancier voor de uitvoering van een opdracht een beroep doet op derden-vertalers, worden deze derden ook verplicht om de vertrouwelijkheid te respecteren. De Leverancier is echter niet aansprakelijk voor een eventuele schending van de vertrouwelijkheid door voornoemde derden als kan worden aangetoond dat deze schending redelijkerwijs niet kon worden voorkomen.

Artikel 10. Rechts- en forumkeuze

10.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle Overeenkomsten en Aanbiedingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen die ontstaan tussen de Leverancier en de Klant worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

"I don't want FOP damn it, I'm a Dapper Dan Man!""

O Brother, Where Art Thou?